Author: ese_admin

GENERAL ASSEMBLY & New BoD

Διενεργήθηκε το Σάββατο 20/11/2021 στο ξενοδοχείο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη η Τακτική Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της Ένωσης Σφαγείων Ελλάδας.

Κατά τις διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκαν κρίσιμα ζητήματα λόγω των ανατροπών που έχει επιφέρει η πανδημία στο περιβάλλον που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα σφαγεία της χώρας. Η συνεχόμενη μείωση του ζωικού κεφαλαίου, η αύξηση του ενεργειακού κόστους, αφού όπως επισημάνθηκε και από μέλη της Ένωσης συγκριτικά με τον Οκτώβριο 2020 το κόστος της κιλοβατώρας είναι σχεδόν τριπλάσιο καθώς και η ανάγκη για δημιουργία μιας νέας διεπαγγελματικής οργάνωσης, ενός νέου φορέα που θα στεγάζει όλο τον τομέα του κρέατος, απασχόλησαν ιδιαίτερα τους συμμετέχοντες. Επίσης θίχτηκε το θέμα της εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας όσον αφορα τις θρησκευτικές σφαγές με τις αντίστοιχες άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Η συνέλευση έληξε με την εκλογή του νέου Δ.Σ. και τη συγκρότησή του σε σώμα, ενώ στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. θα εξειδικευτούν οι δράσεις για την υλοποίηση των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.

Σύνθεση νέου Δ.Σ.:

Βασίλειος Μεγαλοβασίλης (S40), Πρόεδρος
Δημήτριος Μπέλλας (S14), Αντιπρόεδρος
Αθανάσιος Πούλος (S98), Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Στραβογιάννης (S32), Ταμίας
Αθανάσιος Κασίδης (S41), Μέλος

General Assembly & Elections

Πρόσκληση Σύγκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών – Διενέργεια Αρχαιρεσιών

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Της Πρωτοβάθμιας  Επαγγελματικής Οργάνωσης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Σ.Ε.)

ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ το Σάββατο 20-11-2021

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβάθμιας  Επαγγελματικής Οργάνωσης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ», καλεί τα μέλη του σε σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στον παρακάτω χώρο και ώρα, το Σάββατο 06-11-2021, με νόμιμη απαρτία για τη νόμιμη σύγκλησή της το 1/2 των εγγεγραμμένων μελών της. Σε περίπτωση μη επίτευξης της νόμιμης απαρτίας η σύγκληση της Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα μετά, το Σάββατο 13-11-2021, με νόμιμη απαρτία για τη νόμιμη σύγκλησή της το 1/4 των εγγεγραμμένων μελών της. Σε περίπτωση μη επίτευξης της νόμιμης απαρτίας και κατά την δεύτερη σύγκληση αυτής, η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μελών της Ένωσης θα πραγματοποιηθεί τελικά, το Σάββατο 20-11-2021 και ώρα 13.00 μ.μ. στην Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου με την επωνυμία «PORTO PALACE HOTEL THESSALONIKΙ» (ΠΟΡΤΟ ΠΑΛΛΑΣ ΧΟΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), στη Θεσσαλονίκη, οδός 26ης Οκτωβρίου 65.

Την ίδια παραπάνω ημέρα, 20-11-2021 και από την ώρα 15.00 μ.μ. έως και την ώρα 17.00, θα διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της διοίκησης και ελέγχου της Ένωσης.

Στην σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ένωσης θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1) Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης  καθώς και ψηφολέκτη για την διενέργεια αρχαιρεσιών

2) Έκθεση πεπραγμένων και λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου

3) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

4) Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου από ευθύνες Διαχείρισης

5) Τροποποίηση  της νομοθεσίας για τις Θρησκευτικές Σφαγές

6) Συμμετοχή της Ένωσης στη Νέα Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος, που τυχόν ανασυσταθεί

7) Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Ένωσης, με τροποποίηση της έδρας της Ένωσης από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα

8) Προτάσεις Μελών

9) Λοιπά θέματα, που θα υποβληθούν εγγράφως από τα Μέλη προς το Δ.Σ. της Ένωσης τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την σύγκληση της Τακτικής Γ.Σ., ήτοι έως την Πέμπτη 18-11-2021.

 

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ:

1) Εφορευτικής Επιτροπής

2) Διοικητικού Συμβουλίου

3) Εξελεγκτικής Επιτροπής

Οι υποψηφιότητες των μελών για τα όργανα Διοίκησης και Ελέγχου της Ένωσης, σύμφωνα με το Καταστατικό, υποβάλλονται έγγραφα προς το Δ.Σ. της Ένωσης το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, ήτοι έως την Πέμπτη 18-11-2021, με σκοπό την κατάρτιση του ψηφοδελτίου.

Η συμμετοχή των μελών της Ένωσης στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωτική για τα μέλη. Τα μέλη της Ένωσης συμμετέχουν σύννομα στην σύγκληση της Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης, εφόσον είναι ταμειακά τακτοποιημένα.

Υποψηφιότητα στις επικείμενες εκλογές μπορούν να θέσουν μέλη της Ένωσης, τα οποία είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Μέλος της Ένωσης που θα θέσει υποψηφιότητα για την εκλογή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για την εκλογή του, ως μέλος της εξελεγκτικής Επιτροπής και το αντίστροφο.

Η παρούσα πρόσκληση, σύμφωνα με το Καταστατικό, δέον όπως αποσταλεί, με κάθε πρόσφορο μέσο, στα Μέλη της Ένωσης, καθώς και να τοιχοκολληθεί σε εμφανές σημείο των γραφείων της Ένωσης, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης  που ορίζεται παραπάνω.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

MEMBERS AREA INFORMATION

Responding to the needs of our members for continuous information on issues of legislation & operation, the Hellenic Association of Abattoirs has created a space exclusively for its members where they have the opportunity to be informed, to discuss and to exchange files.

We hope that this space will help our members to cope as best as possible with the dynamic and ever-changing environment that all abattoirs in the country are called to face.

If you are a member you can enter the site by selecting the user icon on the top right of the menu and entering the codes given to you.

WELCOME TO OUR NEW WEBSITE

The Hellenic Association of Abattoirs with the view to the future presents its new logo and website.

The logo symbolizes the union of our members for the best representation and operation of the industry which is inextricably linked to the Greek livestock and contributes to the promotion of its product.

Our website operates in accordance with all modern standards and its purpose is twofold, to inform the public about the Hellenic Association of Abattoirs and its actions as well as to provide support in matters of legislation & operation through the members area.

You can also follow the Hellenic Association of Abattoirs on its LinkedIn page.

Ένωση Σφαγείων Ελλάδας
Λεωφόρος Δωδεκανήσου 10Β
Τ.Κ. 54626 - Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τ: 23840 62445
F: 23840 62586
E: info@ese.org.gr


Copyright © 2021 | Ese.org.gr

Designed by Banned & Developed by Anise