Συγκληση Τακτικης Γ.Σ. – Διενεργεια Αρχαιρεσιων

Πρόσκληση Σύγκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών – Διενέργεια Αρχαιρεσιών

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Της Πρωτοβάθμιας  Επαγγελματικής Οργάνωσης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Σ.Ε.)

ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ το Σάββατο 20-11-2021

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβάθμιας  Επαγγελματικής Οργάνωσης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ», καλεί τα μέλη του σε σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στον παρακάτω χώρο και ώρα, το Σάββατο 06-11-2021, με νόμιμη απαρτία για τη νόμιμη σύγκλησή της το 1/2 των εγγεγραμμένων μελών της. Σε περίπτωση μη επίτευξης της νόμιμης απαρτίας η σύγκληση της Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα μετά, το Σάββατο 13-11-2021, με νόμιμη απαρτία για τη νόμιμη σύγκλησή της το 1/4 των εγγεγραμμένων μελών της. Σε περίπτωση μη επίτευξης της νόμιμης απαρτίας και κατά την δεύτερη σύγκληση αυτής, η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μελών της Ένωσης θα πραγματοποιηθεί τελικά, το Σάββατο 20-11-2021 και ώρα 13.00 μ.μ. στην Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου με την επωνυμία «PORTO PALACE HOTEL THESSALONIKΙ» (ΠΟΡΤΟ ΠΑΛΛΑΣ ΧΟΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), στη Θεσσαλονίκη, οδός 26ης Οκτωβρίου 65.

Την ίδια παραπάνω ημέρα, 20-11-2021 και από την ώρα 15.00 μ.μ. έως και την ώρα 17.00, θα διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της διοίκησης και ελέγχου της Ένωσης.

Στην σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ένωσης θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1) Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης  καθώς και ψηφολέκτη για την διενέργεια αρχαιρεσιών

2) Έκθεση πεπραγμένων και λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου

3) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

4) Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου από ευθύνες Διαχείρισης

5) Τροποποίηση  της νομοθεσίας για τις Θρησκευτικές Σφαγές

6) Συμμετοχή της Ένωσης στη Νέα Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος, που τυχόν ανασυσταθεί

7) Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Ένωσης, με τροποποίηση της έδρας της Ένωσης από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα

8) Προτάσεις Μελών

9) Λοιπά θέματα, που θα υποβληθούν εγγράφως από τα Μέλη προς το Δ.Σ. της Ένωσης τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την σύγκληση της Τακτικής Γ.Σ., ήτοι έως την Πέμπτη 18-11-2021.

 

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ:

1) Εφορευτικής Επιτροπής

2) Διοικητικού Συμβουλίου

3) Εξελεγκτικής Επιτροπής

Οι υποψηφιότητες των μελών για τα όργανα Διοίκησης και Ελέγχου της Ένωσης, σύμφωνα με το Καταστατικό, υποβάλλονται έγγραφα προς το Δ.Σ. της Ένωσης το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, ήτοι έως την Πέμπτη 18-11-2021, με σκοπό την κατάρτιση του ψηφοδελτίου.

Η συμμετοχή των μελών της Ένωσης στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωτική για τα μέλη. Τα μέλη της Ένωσης συμμετέχουν σύννομα στην σύγκληση της Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης, εφόσον είναι ταμειακά τακτοποιημένα.

Υποψηφιότητα στις επικείμενες εκλογές μπορούν να θέσουν μέλη της Ένωσης, τα οποία είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Μέλος της Ένωσης που θα θέσει υποψηφιότητα για την εκλογή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για την εκλογή του, ως μέλος της εξελεγκτικής Επιτροπής και το αντίστροφο.

Η παρούσα πρόσκληση, σύμφωνα με το Καταστατικό, δέον όπως αποσταλεί, με κάθε πρόσφορο μέσο, στα Μέλη της Ένωσης, καθώς και να τοιχοκολληθεί σε εμφανές σημείο των γραφείων της Ένωσης, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης  που ορίζεται παραπάνω.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ένωση Σφαγείων Ελλάδας
Λεωφόρος Δωδεκανήσου 10Β
Τ.Κ. 54626 - Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τ: 23840 62445
F: 23840 62586
E: info@ese.org.gr


Copyright © 2021 | Ese.org.gr

Designed by Banned & Developed by Anise